മുഖം വെട്ടിത്തിളങ്ങണോ ?

Share & Spread the love !

Facial cleanup at home 

ഇതാ …മുഖം വെട്ടിത്തിളങ്ങാൻ …

നമുക്കെല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്ന അഞ്ച് സ്റ്റെപ് ഫേസ് ക്ലീനപ്പ് വീഡിയോ..

ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഇത് ചെയ്യുക….ബാക്കി വിഡിയോയിൽ പറയാം…..കേട്ടോ..

1. Cleansing

2. Steaming

3. Scrubbing

4. Face Pack

5. Moisturisation


Share & Spread the love !