പേപ്പർ കൊണ്ടൊരു പറവയെ ഉണ്ടാക്കിയാലോ ?

Share & Spread the love !

Paper butterfly making|An easy Origami Art

ഇതാ…പേപ്പർ പറവകൾ

പേപ്പർ പറവകൾ  നമുക്ക് പല രീതിയിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും….എങ്കിലും വളരെ ലളിതമായ ഒരു രീതിയിൽ , എല്ലാവര്ക്കും മനസിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു മെതേഡ് ആണ്  ഇത്.

അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ കാണുക….പ്പോ…റെഡിയല്ലേ ??


Share & Spread the love !