എളുപ്പത്തിൽ ലെയർ കട്ട് പഠിക്കണോ ?

Share & Spread the love !

Layer haircut

ഇതാ…ഒരു ലെയർ കട്ട്.

ലെയർ കട്ട് നമുക്ക് പല രീതിയിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും….എങ്കിലും വളരെ ലളിതമായ ഒരു രീതിയിൽ , എല്ലാവര്ക്കും മനസിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു മെതേഡ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത്.

അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ കാണുക….പ്പോ…റെഡിയല്ലേ ??


Share & Spread the love !