അടിപൊളി ബോണ്ട വെറും പത്ത് മിനിറ്റിൽ !

Share & Spread the love !

മാവു പുളിച്ചു വരാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടന്നേ.. നല്ല സോഫ്റ്റ് അടിപൊളി ബോണ്ട വെറും പത്ത് മിനിറ്റിൽ !!!

Bonda 

Ingredients

========

*Banana

*Cardamom

*pinch of salt

*Sugar

*Vanilla extract

*Self raising flour Enjoy!!!

അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ കാണുക….പ്പോ…റെഡിയല്ലേ ??


Share & Spread the love !