കൺപീലികളും , പുരികവും വേഗത്തിൽ വളരുവാൻ

Share & Spread the love !

eyebrows and eyelashes….

നല്ല കൺപീലികളും പുരികവും …അതൊരു അഴക് തന്നെയാണ്…ല്ലേ..??

ഇതാ അതിലാത്തവർക്കായി നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു ഓയിൽ കൂട്ട്. ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം ? എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം ?…

ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ…!!


Share & Spread the love !