പൊന്നോമനകൾക്കുള്ള ചെണ്ടും മുടിയും

Share & Spread the love !

ഇതൊന്നും അത്ര വലിയ കാര്യമല്ലെന്നേ ….

തന്നെയുമല്ല….നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി…കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സന്തോഷവും ഇല്ലേ….

ഇതാ ..വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ….ഇനിയൊരവശ്യം വരുമ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി കടയിൽ പോകണ്ട…ട്ടോ .


Share & Spread the love !