ഇതാ ഒരു ഹെയർ കട്ട്

Share & Spread the love !

Hair cut

ഇതാ ഒരു സുന്ദരി.

കൈയിൽ കിട്ടി ….ഞാനങ് വെട്ടി.


Share & Spread the love !